#ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเชื้อโควิด 19
#สหวิชาชีพ ทีมน้ำเกลี้ยง
#เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ
#กิจกรรมวิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
#ประเมินและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
#ประเมินและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
previous arrow
next arrow
Slider

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ อ้างอิงวิชาการบริหารงานโดยใช้มุมมองเชิงระบบ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ อย่างมีมาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน

เป้าประสงค์

ผู้รับบริการ: ประชาชนมีสุขภาพดีมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กร: องค์กรเข้มแข็งการบริหารมีประสิทธิภาพได้รับความไว้วางใจมีธรรมาภิบาล ภาคีเครือข่าย/ชุมชน : มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง ผู้ให้บริการ: เก่ง ดี มีสุข

ค่านิยมองค์กร

ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำงานเป็นทีมใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ อ้างอิงวิชาการบริหารงานโดยใช้มุมมองเชิงระบบ

ตาราง คลินิกบริการ ประจำวัน

เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

วันจันทร์

ผู้ป่วยนอก : ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกฝากครรภ็ / คลนิกสีขาว /วัด IQ เด็กอายุ 2-15 ปี

เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

เวลา 13.00 น. -16.30 น.

ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกพบแพทย์คุณภาพ ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์  / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

อังคาร

ผู้ป่วยนอก : คลินิกโรคหัวใจ (อังคารที่ 1 ของ เดือน) / ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกเด็กวัยเรียน / คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) / คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายใหม่)

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

วันพุธ

ผู้ป่วยนอก : คลินิกความดันสูง / คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต / ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกวางแผนครอบครัว / คลินิกสีขาว / คลินิกวัณโรค
#คลินิกโรคเรื้อน (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกอารมณ์ดี / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยนอก : คลินิกไตวายเรื้อรั้ง (พฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน) / คลินิกธัยรอยด์ (พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน) / คลินิกสุขภาพจิต (พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน) / ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสุขภาพจิต / คลินิกสีขาว / คลินิกพลังใจ ( สัปดาห์ที่ 1,3 ของทุกเดือน) / คลินิกลมชัก (สัปดาห์ ที่ 4 ของทุกเดือน) 

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : พบแพทย์คุณภาพ (ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์) / คลินิกสุขภาพจิตเด็ก / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ศุกร์

ผู้ป่วยนอก : คลินิกเบาหวาน / ตรวจโรคทั่วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิก DPAC / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายเก่า)

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั้วไป

ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกเขต

Keep a Safe Distance to Slow the Spread. CoronavirusSocial Distancing.Physical Distancing.Self-Quarantine.

PDPA คืออะไร ?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ

รายงานรายหมู่บ้าน

"เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ทันสมัย

ผสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ชุมชนสุขภาพดี และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน"

--นพ.อธิบ ลีธีระประเสริฐ--

สถานการณ์ โควิด 19 รอบโลก

© Your Company. All Rights Reserved.