previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

มุ่งมันพัฒนา Smart PlaceSmart ToolsSmart ServicesSmart OutcomeSmart Hospitalเพื่อก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ

01

Smart Place

โรงพยาบาลมีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดูมีความทันสมัย ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
02

Smart Tools

โรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
03

Smart Services

โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
04

Smart Outcome

โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
05

Smart Hospital

โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้ มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ
          วิสัยทัศน์ (Vision)
               เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

          พันธกิจ (Mission)
               1. ให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ อย่างมีมาตรฐาน
               2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุข
               3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน

          ค่านิยมองค์กร
               1. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง Customer centric
               2. เน้นการทำงานเป็นทีม Team work
               3. ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ Manage by fact
               4. อ้างอิงวิชาการ Evidence based approach
               5. บริหารงานโดยใช้มุมมองเชิงระบบ System perspective

          เข็มมุ่ง
               1.  มุ่งสู่ Smart Hospital
               2. มุ่งสู่ 2P Hospital
               3. มุ่งสู่ องค์กรไร้พุง
          เป้าประสงค์ (Goal)
               ผู้รับบริการ : ประชาชนมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
               ผู้ให้บริการ : เก่ง (มีความรู้ มีสมรรถนะ)
                             ดี (มีคุณธรรม จริยธรรม) มีความสุข (มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน)
                             มีความปลอดภัย (มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
               องค์กร : องค์กรเข้มแข็ง การบริหารมีประสิทธิภาพ ได้รับความไว้วางใจ มีธรรมาภิบาล
               ภาคีเครือข่าย/ชุมชน : มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงเก่งดีมีสุขwe are nam kliang

น.พ.ต่อตระกูล ศรีทา
น.พ.ต่อตระกูล ศรีทาผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ข่าวสาร/กิจกรรม หน่วยงาน

      "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการปฐมภูมิประชาชนได้รับบริการทุกพื้นที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมในทุกช่วงเวลาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ"
                                                                                   นพ.ต่อตระกูล ศรีทา

PDPA คืออะไร ?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ