ตารางแสดงจำนวน "กลุ่มป่วย Covid-19" รายหมู่บ้าน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ตำบล ชื่อหมู่บ้าน / หมู่ที่ รวมหมู่บ้าน
12345678910 1112131415
1น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
0
ลุมภู
0
ภูคำ
0
หนองบาง
0
วารีรัตน์
0
น้ำเกลี้ยง
0
หนองนาเวียง
0
ชมพูทอง
0
นาเจริญ
0
ทุ่งศรีอุดม
0
10
2ละเอาะ
ละเอาะ
0
ขี้เหล็ก
0
แวด
0
หนองโสน
0
พิทักสันติ
0
ละเอาะ
0
ทุ่งสว่าง
0
เตาเหล็ก
0
ละเอาะ
0
เชือก
0
เขวา
0
นวลละออ
0
ทรัพย์สมบูรณ์
0
13
3ตองปิด
ตองปิด
0
ยางน้อย
0
งิ้ว
0
บาก
0
ลุมพุก
0
สวนกล้วย
0
บัวระรมย์
0
กะวัน
0
คูวงค์
0
โนนตำแย
0
บอน
0
มิตรเจริญ
0
โนนหิน
0
หนองสิม
0
14
4เขิน
เขิน
0
เขิน
0
โนนหนองสิม
0
เขิน
0
โนนหนองสิม
0
โนนสว่าง
0
ไร่เอราวัณ
0
เขิน
0
เกษตรสมบูรณ์
0
หนองอะโลม
0
โนนไฮ
0
โนนหนองคลอง
0
เขิน
0
13
5รุ่งระวี
สบายใต้
0
สบาย
0
สบายกลาง
0
โนนงาม
0
หนองพะแนง
0
รุ่ง
0
หนองระไง
0
หนองแคน
0
หนองแลง
0
โนนโพธิ์
0
โนนไชยงาม
0
หนองสบาย
0
สบายกลาง
0
สบายเหนือ
0
รุ่งเหนือ
0
15
6คูบ
สะเต็ง
0
สร้างแก้ว
0
คูบ
0
คูบ
0
หนองแวง
0
สะพุง
0
โนนยาง
0
โนนเชียงสี
0
คูบใต้
0
โนนชมพู
0
10
" ยอดผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม 17259 ราย / ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 252 ราย "

       หมายเหตุ
          --สีแดง คือ พื้นที่ ที่ พบผู้ติดเชื้อ
          --สีขาว คือ พื้นยังไม่พบการระบาด หรือมีการระบาด แต่รับการรักษา/กักตัว ครบ 14 วันแล้ว