44,585 คน

ประชากรทั้งหมดอำเภอน้ำเกลี้ยง

More info

21,934 คน

ประชากรเป้าหมายวัคซีน

More info

6,824 คน

ประชากรลงทะเบียนรับวัคซีน

More info

11,697 คน 19,002 Dose

ประชากรที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด

More info

ผู้จองวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

  • รพ.สต.น้ำเกลี้ยง 526 คน
  • รพ.สต.ละเอาะ 869 คน
  • รพ.สต.ตองปิด 1,344 คน
  • รพ.สต.เขิน 1,075 คน
  • รพ.สต.โนนงาม 1,325 คน
  • รพ.สต.คูบ 497 คน
  • รพ.สต.หนองแวง 501 คน
  • PCU รพ.น้ำเกลี้ยง 414 คน
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลน้ำเกลี้ยง 828 คน " ฉีดแล้ว 2,202 คน 3,377 Dose "
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลละเอาะ 990 คน " ฉีดแล้ว 1,844 คน 3,042 Dose "
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลตองปิด 1,346 คน " ฉีดแล้ว 1,936 คน 3,139 Dose "
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลเขิน 1,075 คน " ฉีดแล้ว 1,669 คน 2,750 Dose "
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลรุ่งระวี 1,325 คน " ฉีดแล้ว 2,092 คน 3,581 Dose "
ยอดผู้จองวัคซีน ตำบลคูบ 999 คน " ฉีดแล้ว 1,006 คน 1,527 Dose "

รายงานผลการจองวัคซีน Covid-19 รายกลุ่มเป้าหมาย แยกรายหน่วยบริการ รพ.สต

บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องการควบคุมโรค ประชาชนทั่วไป
สถานบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
  รพ.สต.น้ำเกลี้ยง 70 17 24.29% 444 378 85.14% 205 137 66.83% 31 4 12.90% 1,828 0 0.00%
  รพ.สต.ละเอาะ 98 72 73.47% 1,131 578 51.11% 305 228 74.75% 17 3 17.65% 1,681 0 0.00%
  รพ.สต.ตองปิด 160 87 54.38% 1,390 1,033 74.32% 350 233 66.57% 61 11 18.03% 2,037 0 0.00%
  รพ.สต.เขิน 115 24 20.87% 1,125 807 71.73% 376 270 71.81% 38 1 2.63% 101 3 2.97%
  รพ.สต.โนนงาม 168 96 57.14% 1,106 966 87.34% 444 279 62.84% 40 4 10.00% 2,584 0 0.00%
  รพ.สต.คูบ 51 12 23.53% 472 421 89.19% 76 68 89.47% 2 1 50.00% 1,333 0 0.00%
  รพ.สต.หนองแวง 44 11 25.00% 463 386 83.37% 213 144 67.61% 6 1 16.67% 1,533 0 0.00%
  หน่วยปฐมภูมิ.รพ.น้ำเกลี้ยง 138 90 65.22% 312 282 90.38% 62 56 90.32% 69 36 52.17% 776 3 0.39%
  นอกเขต 15 14 93.33% 117 23 19.66% 28 11 39.29% 28 7 25.00% 291 0 0.00%

ยอดฉีดวัคซีน 0 คน
ยอดฉีดวัคซีน 29/09/2564
จองวัคซีน 6,824 คน
ยอดจองวัคซีน 09-06-2564
จองผ่าน หมอพร้อม 956 คน
จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม
จองโดยเจ้าหน้าที่ 5,868 คน
จองวัคซีนโดยเจ้าหน้าที่
ยอดจัดสรร 1,135 Dose
ยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด
วัคซีนคงเหลือ -17,867 Dose
ยอดวัคซีนคงเหลือทั้งหมด

ตารางแสดง : ข้อมูลการฉีดวัคซีนจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย Dose เข็มที่1 เข็มที่2
บุคลากรทางการแพทย์ 1,433 762 671
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 4,508 2,827 1,681
บุคคลที่มีโรคประจำตัว 1,578 941 637
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 412 227 185
ประชาชนทั่วไป 7,110 4,469 2,641

ฉีดวัคซีนจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (ราย)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการแพทย์ 779/859
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2,956/6,560
บุคคลที่โรคประจำตัว 949/2,059
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 227/292
ประชาชนทั่วไป 4,533/12,164

ตารางแสดง : ยอดจองวัคซีนรายวัน แยกหน่วยบริการ

หน่วยบริการ วันที่ 27/09/2564 วันที่ 28/09/2564 วันที่ 29/09/2564 วันที่ 30/09/2564 วันที่ 01/10/2564 วันที่ 02/10/2564 วันที่ 03/10/2564 วันที่ 04/10/2564 วันที่ 05/10/2564
หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่ หมอพร้อมเจ้าหน้าที่
  รพ.สต.น้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.ละเอาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.ตองปิด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.เขิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.โนนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.คูบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รพ.สต.หนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PCU รพ.น้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0