กราฟแสดงจำนวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง
และ จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

0.56 % อัตราความชุกของโรค
Point prevalence rate

" ยอดผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม 5389 ราย / ผู้ติดเชื้อสะสม 251 ราย "
       Swab Positive